SOAL UAS SEMESTER 1 KELAS 2 SD

ULANGAN AKHIR SEMESTER I  


Wacanen sing teliti!
Kagiyatane Budi Saben Dina
                Saben dina, budi tangi jam setengah lima. Sawise tangi turu Budi nata paturone banjur sholat shubuh. Jam setengah enem, Budi adus, dandan, sarapan, banjur sekolah. Budhale bareng karo bapak tindhak kantor.
                Jam 07.00 sekolahe Budi wis bel mlebu. Jam sewelas awan, Budi mulih saka sekolahan. Saben jam papat sore, Budi sinau. Budi sinau karo guru les.
Sawise sholat maghrib, Budi ngaji ing masjid. Budi ngaji nganti sholat isyak. Sawise sholat isyak, Budi mulih saka mesjid.
1.     Wenehana tanda silang (x) ing aksara a, b, lan c sing di anggep bener !
1.         Saben esuk,  Budi tangi turu jam piro?
a.       papat                              b.    enem                                                    c.   setengah lima
2.         Apa sing ditindakake Budi sawise tangi turu ?
a.     adus                                 b.   nata paturone                                      c.   mangan

3.         Sadurunge budal sekolah, apa sing ditindakake Budi ?
a.       makani pitik                      b.  nyapu                               c. sarapan
4.                                               Pak Mardi macul ana ing . . . .
a.       sawah          
b.       latar              
c.        kamar
5.                                                Saben esuk Rina lan Bapak  .  .  .  kembang ana ing ngarep omah.
a.       ngariti
b.       nyirami
c.         maculi

Dicky                : “Mas, sampean mengko sore arep lunga teng pundi?”
Mas Heru          : “Arep mancing neng empang dek”
Dicky                : “Kulo nderek nggih mas?”
Mas Heru          : “Yowes, lek arepe melu mengko neng omahku jam 4 sore”
 
 

6.         Dicky             : “Mas, sampean mengko sore ajeng lunga teng pundi?”
Tembung lunga padha karo  tembung . . . .
a.       budhal                                b.  teka                                   c.  melu
7.         Mas Heru     : “Yowes, lek arepe melu mengko neng omahku jam 4 sore
Tembung sore kosok baline yaiku . . . .
a.       wengi                         b.  sonten                      c.  esuk
8.                                     
Wayang Punokawan ing sisih kiwo iki jenenge . . . .
a.       Gareng
b.       Semar
c.       Bagong

9.         Wayang Punokawan sing jenenge Bagong yaiku . . . .
a.                                         b.                                 c. 
10.                                              Ukara pitakon kang trep miturut gambar sing sisih kiwo iki yaiku                                                    . . . .
a.    Sapa sing  digambar Rafi?
b.    Apa sing digambar Rafi?
c.    Karo sapa anggonmu gambar Rafi?11.      . . . . cacahe murid kelas 2?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara ing ndhuwur yaiku . . . 
a.         Sapa                          b.  Pira                          c.  Kapan
12.     Bu Guru lagi nulis ing blabag.
Tembung nulis basa kramane yaiku . . . .
a.       maos                          b.  nyerat                      d.  lenggah
13.    

Saben dino Rebo, bocah-bocah kelas II ana wulangan olahraga. Olahraga iki diwiwiti jam 08.00 esuk. Lumrahe, yen olahraga mesthi bocah-bocah padha nggawa kaos ganti. Tujune supaya bubar olahraga klambine ora mambu merga sawise olahraga isih ana wulangan liyane.

 
 
Ukara  pitakon kang trep miturut wacan ing ndhuwur yaiku . . . .
a.       Kapan wulangan olahraga ing kelas II?
b.       Sapa sing olahragane dina Selasa?
c.       Apa wulangan kang disenengi kelas II?

14.                                              Tono lan Dodi padha dolanan  . . . . ana ing lapangan.
a.       pit-pitan
b.       tali
c.       bal-balan


15.                                              Gambar gamelan iki diarani . . . .
a.       kenong
b.       bonang
c.       kendhang


II.         Isinana titik – titik ing ngisor kanthi bener !
16.                                              Pak Polisi lagi ngatur lalu lintas ana ing . . . .
17.     Rani        : “An, wingi kowe ora mlebu sekolah ningapa?”
Ani          :  “Aku melu ibu lan bapak tindhak Surabaya, Ran”
Miturut pacelathon ing ndhuwur sapa kang lunga ing Surabaya yaiku . . .
18.                                   
                             Wayang Punokawan ing gambar iki jenenge . . . .

19.     … warnane sepedamu ?
Tembung pitakon sing bener kanggo njangkepi ukara  iki yaiku  ....
20.     Simbah lagi mangan roti
Ukara  ing ndhuwur yen digawe nganggo basa krama dadi . . .
21.    

         Saben dina Minggu Desa Demaan Jepara mentas wae nganaake kerja bakti.Gerakan kerja bakti iki sing nganaake Pak Lurah. Kabeh padha melu nggrudug kerja bakti sing dipimpin dening ketua RTne dhewe-dhewe

 
 
Desa Demaan nganaake kerja bakti saben dina  . . . .
22.     Wohe salak iku gedhe-gedhe.  Tembung gedhe kosok baline ....
23.     Budi ngaji wayah awan.
Tembung ing ndhuwur iku tulisen nganggo huruf sambung!
24.    
                 Alat ing gambar iki jenenge . . . .


 
25.                      Alat ana ing gambar iki gunane kanggo . . . .       


III.  Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi patitis!

Gathutkaca
Raden Harya Gathutkaca Satriya ing Pringgondani.  Gathutkaca putrane Wrekudara lan Arimbi.  Gathutkaca sekti mandraguna.  Gathutkaca bisa mabur kaya manuk. 
Nalika lair, pusere wulet ora bisa dikethok nganggo gaman landhep apa bae.  Lagi bisa dikethok nggunakake warangkane senjata Kunta Druwasa.
 
 
26.     Putrane sapa Gathutkaca iku?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
27.     Tulisen 2 bae jenenge  Punokawan?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
28.     tuku – aku – buku – tulis
Tembung acak ing ndhuwur gawenen dadi ukara sing tata?
 Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Jam lima esuk Nanik wis tangi.  Paturone enggal diresiki.  Bantal lan guling ditata rapi. Pancen Nanik bisa dadi tuladha.  Ora tau neka-neka.  Tansah bekti marang wong tuwa.  Budhal sekolah nyuwun pangestu.  Ing ndalan  ora grusa-grusu.  Yen bengi mesthi sinau.
 
 


29.     Jam pira Nanik tangi turu?
Wangsulan  : ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
30.                  Gawenen ukara miturut gambar iki!

Berlangganan update artikel terbaru via email:

edited-image_1

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel