Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1

selamat datang, kumpulan soal disini akan memberikan contoh Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 (Lima) SD Semester 1, 


Contoh-contoh soal di dalamnya :

1. Tembung sing ngisor iku sing kalebu tembung dwilingga salin swara yaiku ....
a. Kanca-Kanca
b. Gonta-ganti
c. Geguyu
d. Lelaku

2. Dini dan Santi lagi mlaku-mlaku ing kidul desa.
Tembung mlaku-mlaku iku kalebu tembung ....
a. Dwilingga salin swara
b. Dwilingga semu
c. Dwipurwa
d. Dwilingga padha swara

3. Wajik kletik, gula jawa.
Luwih becik, .... .
Parikan ing dhuwur iku lanjutane sing pas yaiku ....
a. Luwih apik
b. Sing prasaja
c. Sing ora gela
d. Luwih nelangsa

4. Gembili, tales, tela, pohung lan uwi iku kalebu antarane ....
a. Pala gumantung
b. Pala wija
c. Pala kesimpar  
d. Pala kependhem


5. Semarang, 17 November 2017
Perangane layang ing dhuwur kalebu ....
a. Adangiyah
b. Surasa basa
c. Isine layang
d. Titi mangsa

6. Begawan anoman iku petapane ana ing ....
a. Kendhalisada
b. Saptaarga
c. Sela prawata
d. Argasonga


7. Mbak Ratri tuku roti bolu ana ing pasar.
Tembung sing dadi wasesane ukara ing dhwur yaiku ....
a. Mbak Ratri
b. Tuku
c. Roti bolu
d. Ing pasar
8.
Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 SD Semester 1 ( Ganjil ) Dan Kunci Jawaban
Akasara Jawa ing dhuwur iku unine ....
a. Ana kadhal
b. Ana jaran
c. Anak kadhal
d. Anak gajah


9. Pitik walik saba kebon iku batangane nanas.
Yen sega sekepel dirubung tinggi iku batangane ....
a. Semangka
b. Apel
c. Jagung
d. Salak

10. Kembang aren jenenge dangu, yen kembang jagung jenenge ....
a. Maya
b. Jedhidhing
c. Sinuwun
d. Besengut

 Wacanen kang permati!
        Asma Ki Hajar Dewantara ora kena di pisahake karo doyaning pendidikan ing Indonesia. Awit saka kui tangal 16 Desember 1959 pamarentah netepake yen tanggal 2 Mei 1889 kui dina wiyose Ki Hajar  Dewantara.
        Sejatine nalika isih timur asmane R.M Suwardi Suryaningrat. Panjenengane pancen isih trahing ningrat, yakuwi wayahe Sri Paku Alam VIII. Jalaran saka sipate kang andhap asor lan tansah kepengin raket karo kawula cilik, mula ing tanggal 23 Februari 1928,yakuwi yuswane ngancik 40 taun asmane dig anti Ki Hajar Dewantara.
        Ing jaman penjajahan landa biyen, Ki Hjar Dewantara kerep melebu-metu pakunjaran jalaran dianggep mbebayani. Ki Hajar Dewantara aktif ing babagan jurnalistik(kewartawanan)lan politik. Tulisan-tulisane kerep dimot ing Koran-korankag isine ngobong semangat perjuangan.
        Bareng karo Multatuli utawa Dauwes Dekker, Suwardi milih dalan anyar kanggo nerusake perjuwangane, yaiku luwih nengenake doyaning pendidikan.

Kapetik saka :
Mustika Bahasa Jawa Kelas
I.Isinane ceceg-ceceg ing ngisor iki kanthi bener!

 1. Ki Hajar Dewantara naliko timur asmane………
 2. Nalika jaman penjajahan landa, R.M. Suwardi Suryaningrat mlebu-metu pakunjaran amargo………..
 3. Asmane R.M. Suwardi Suryaningrat diganti Ki Hajar Dewantara wiwit……….
 4. Sebutane Ki Hajar Dewantara yaiku bapak………
 5. Tanggal 2 Mei 1889 kuwi dina wiyose Ki Hajar Dewantara. Wiyose tegese…………
 6. Fahmi lungguh dhewekan. Dhewekan tembung lingga kang oleh panambang………..
 7.                                            Ukara ing sisih kiwa Manawa ditulis nganggo aksara latin……..
 8. Kates, gedhang, pelem kalebu pala………….
 9. Raden Gathutkaca satria ing…………
 10.Gampang aweh pangapura marang liyane tegese…….
 11. wah, tandurane kembang ana ing ngarep omah kae katon edi………
 12. Gadheng ora ana mendhung langite katon padhang…………..
 13. Anak loro lanang kabeh arane……..
 14. Aja encer-encer bubure, sing rada……………
 15. Kapan sliramu budhal? Ukara ing sisih kiwa kalebu ukara……….

  II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki kanthi bener!

  16.Sunarti tuku bolu.
      Ukara sisih nduwur tulisen nganggo aksara jawa!
    Jawab:………………………………………………………………………......
  17.Gawenen akara tandhuk!
      Jawab:…………………………………………………………………………
  18. Bapak duwe klambi putih. Kramakna ukara ing sisih kiwa iku!
      Jawab:……………………………………………………………………

  19.Terangna 3(telu) ukara kahanan ing mangsa rending!
Jawab:…………………………………………………

  20.Sebutna 3(telu) werna kang kalebu tembung entar!      
      Jawab:………………………………………………………………                
  21.Apa tegese tembung dawa tangane iku!
 Jawab:………………………………………………
  22.Sebutna arane pandhawa lima!
Jawab:……………………………………………
  23.Gawenaen ukara prentah (pangagnya) nganggo tembung tukokna!
      Jawab:……………………………………………………………
  24. a. Kanggo sepisan ora kena kurang saka limang ewu.
       b. Nyimpen dhuwit kanga aman ana ing Tabanas.
       c. Tabanas tegese Tabungan Pembangunan Nasional.
      Ukara-ukara ing sisih dhuwur urutna kanthi bener!
              Jawab:………………………………………………
   25. Sebutna 3 werna kang kalebu araning dongeng!
      Jawab:…………………………………………………………

Download Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 (Lima) SD Semester 1 dan 2 • Soal Penialian 1 Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc
 • Soal Penialian 2 Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc
 • Soal Penialian 3 Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc
 • Soal Penialian 4 Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc
 • Soal Penialian 5 Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc
 • Soal UTS Mulok Bhs Jawa Kelas 5 Semester 2.docx
 • Soal Penilaian UKK Mulok Bhs Jawa Kelas 5.doc • Demikian conroh Soal UAS Bahasa Jawa Kelas 5 (Lima) SD, semoga bermanfaat

  Berlangganan update artikel terbaru via email:

  edited-image_1

  Iklan Atas Artikel

  Iklan Tengah Artikel 1

  Iklan Tengah Artikel 2

  Iklan Bawah Artikel