Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 semester 1 K13 beserta Kunci Jawaban

selamat datang, kumpulan soal disini akan memberikan contoh Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 semester 1 K13 beserta Kunci Jawaban

I.     Wenehana tandha ping  ( X )  ing aksara  a, b utawa c sangarepe pratelan kang kok
        anggep paling bener    !

 Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 semester 1 K13

1.         Tembung geguritan iku asale saka tembung …
a.    girit
b.    goret
c.     gurit
d.     geret
2.         Geguritan iku nggunakake basa kang …
a.    ngambra-ambra                                   c.  dimangerteni penulise dhewe
b.    endah                                                   d.  cekak
3.         Pigunane ngatur mlebu metune napas nalika maca geguritan yaiku ...
a.      Supaya olehe maca dadi gemremeng
b.      Supaya olehe maca ora kamisosolen
c.      Supaya olehe maca bisa menggah-menggeh
d.      Supaya olehe maca ora becik
4.         Tegese nggatekake wirama nalika maca geguritan yaiku ...
a.   Nalika maca geguritan kecepeten utawa kalonen
b.   Nalika maca geguritan aja kecepeten utawa kalonen
c.    Nalika maca geguritaan lirih banget
d.   Nalika maca geguritan ora cetha
5.         Wektu subuh wus manjing
Tegese tembung manjing yaiku …
a.    mangkat                                               c. mlebu
b.    metu                                                     d. lunga

6.         Tembung srengenge iku dasanamane yaiku …
a.  candra
b.  surya
c.  lintang
d.     bumi
7.         Supaya paham isine geguritan kudu paham
a. dawane geguritan                                c. cacahe gatra ing geguritan
b. jinising ukara ing geguritan                 d.tegese tembung-tembung sing digunakake
·         Teks kanggo soal nomer 8-14
Rounded Rectangle: Wengi iki manjing pungkasane
Hawa adhem sansaya ngemuli awak
Swara geni pating plethek ana pawon
Tandhane Simbok wis wiwit olah-olah

Simbok banjur dhawuh
Thole ayo tangi
Menyanga jedhing
Njupuk banyu kanggo sesuci
Banjur manembah marang Gust
 

8.         Tembung jedhing iku tegese padha karo tembung …
a.      kolah                c. kamar
b.      pawon              d. senthong
9.         Tegese tembung sesuci ing teks ndhuwur yaiku …
a.  mangan
b.  siram
c.  adus
d.  wudhu
10.        Manembah iku marang …
a.   dhuwit            c.   pangkat
b.   gusti               d.  drajat
11.        Ing pethilan geguritan iku, paraga simbok sipate
a.      males             c.   nesunan
b.      sregep                        d.  ngamukan
12.        Pitutur luhur sing bisa dijipuk saka pethilan geguritan ing ndhuwur yaiku ...
a.      Dadi manungsa kudu nglokro
b.      Dadi manungsa kudu nduwe semangat
c.       Dadi manungsa kudu nesunan
d.      Dadi manungsa kudu tangi awan
13.        Pitutur sing nuduhake supaya manungsa tansah eling marang gusti iku bisa dideleng saka gatra kang munine ...
a.      Wengi wis manjing pungkasane
b.      Tandhane simbok wis wiwit olah-olah
c.       Thole ayo tangi
d.      Banjur manembah marang gusti
14.        Wektu kang digambarake ning pethilan geguritan ing ndhuwur yaiku ing wayah …
a.      sore                            c.   awan
b.      esuk                           d.  bengi
15.       Dasanamane Yudhisthira yaiku …
a.      nakula
b.      bima
c.       puntadewa
d.      sadewa
16.       Prabu Matswapati iku raja ing nagara …
a.      Mandaraka
b.      Paranggupita
c.       Wiratha
d.      Ngastina
17.       Tegese adreng yaiku…
a.      Kepengin sithik         c. kepengin setengah
b.      Kepengin banget       d. kepingin tengah-tengah
18.        Ibune nakula lan sadewa yaiku …
a.      Dewi kunthi               c. Dewi Madrim
b.      Dewi durgandini        d. Dewi Setyawati
19.       Watake tokoh Yudhistira yaiku …
a.      nesunan
b.      sabar
c.       ngamukan
d.      seneng ngapusi
20.       Upacara tedhak siten dianakake nalika bocah wis ngancik umur … wulan.
a.      7
b.      6
c.       5
d.      4
21.       Upacara tedhak siten uga diarani upacara …
a.      Udhun-udhunan
b.      Unggah-unggahan
c.       Ngisor-ngisoran
d.      Jejer-jejeran
22.        Selapan iku ana … dina.
a.      20
b.      25
c.       30
d.      35
23.        Pring (kayu) loro digandheng didokoki ambal kanggo piranti menek uga diarani …
a.      andhini                       c.   andha
b.      andaka                                   d.  adalem
24.        Miturut critane wong jawa, sing nguwasani lemah iku …
a.      Bathara guru             c.   Bathara Yamadipati
b.      Bathara kala              d.  Bathara Narada
25.         Tembung kramane abang yaiku …
a.         kuning
b.         jene
c.         abrit
d.         ijem
26.        Tembung kramane kembang yaiku …
a.      sekar                          c.   kembangan
b.      kemuning                   d.  cemeng
27.       Basa Kramane pungkasane yaiku …
a.      mulane
b.      wusananipun
c.       purwakane
d.      tengahe
28.       Cacahe aksara Jawa iku ana …
a.      20
b.      21
c.       22
d.      23
29.        Cacahe sandhangan swara iku ana …
a.      1                                            c.  5
b.      3                                            d.  7
30.   Sandhangan suku iku kanggo nggawe swara …
 a.    a                               c.    u
 b.    i                                d.    o
31.  Wujude sandhangan swara wignyan yaiku …
       a.       e                        c.           h
b.       /                     d.             i
32.   s piku  iki macane…
         a. sapimu                                                   c.  sapine
         b. sapiku                                                    d.  sapi
33.   Tulisan aksara jawa sing bener saka ukara
         Aja padha rame yaiku …
         a.  ajpdr[m                                            c.  ajpDr[m
         b.  ajr[m                                                 d.  ajpdR[m
34.   aiki, aiku  diwaca  
         a.  iku, iki                                                   c.   kene, kana
         b.  iki, iku                                                   d.   kana, kene35. Cara nulis aksara jawa sing bener saka ukara budhi tuku lele yaiku ...
a.  buditukull
b. budtuku[l[l
c. budituku[l[l
d. bditukule[l
II.            Isenana cecag-cecag ing ngisor iki !
36.         Nalika nanggapi/ ngomentari maca geguritan kudu nggatekake
37.         Sipate Yudhistira ing antarane yaiku
38.         Pandhawa sing mbarep iku jenenge …
39.         Garwane Prabu Pandhu saliyane Dewi Kunthi yaiku …
40.         Jeneng liyane Puntadhewa yaiku …
41.         Tedhak iku tegese …
42.         Siten iku dumadi saka tembung …
43.         Salapan iku ana      dina
44.         Sandhangan swara cacahe ana …
45.         akutuku[rhtipitu aksara jawa iki macane…                            
 III.            Wangsulan pitakon-pitakon ing ngisor iki kanti bener !
Ibu Guru
Nalika esuk awakmu wis ana ing kelas
Ngajar aku lan kanca-kancaku
Kanthi sabar lan kebak katresnan
Ora tau nglokro lan nesu

Nyuwun pangapunten, Ibu
Yen aku lan kanca-kanca padha rame
Ora nggatekake ibu mulang
Lan nggawe Ibu jengkel

Nanging aku janji
Ora bakal dadi murid kang blenjani
Aku bakal sregep sinau
Lan ngabekti marang ibu guru
Lan bapak ibuku ing omah
46. Sebutna isi geguritan ing dhuwur!
Wangsulan :
 


47.Gawea ukara nganggo tembung lunga,kesah, lan tindak!
Wangsulan :
 
48. Coba critakke crita Yudhistira nganggo basa krama!
Wangsulan :
 
         
49.  Coba critakke gambar ing ndhuwur lan apa sababe dianakake adhicara kuwi?
Wangsulan :

 


50. Tulisen ukara-ukara ing ngisor iki nganggo aksara jawa!
a. Rina tuku lele
b. Beni seneng maca
c. Padha sinau bareng
Wangsulan :_______________________________________________________________
                                                          

 


“SUGENG MAKARYA”KUNCI JAWABAN Soal Uas Bahasa Jawa Kelas 4 semester 1 K13        I.            PILIHAN GANDA
1
C
11.
B                                21.  A                      31.  C    

2.
B
12.
B                                22.  D                      32.  B

3..
C
13.
D                                23.  C                      33.  A

4.
B
14.
D                                24.  B                      34.  B
 5.
C
15.
C                                25.  C                       35.  C
6.
B
16.
C                                26.  A
7.
D
17.
B                                27.  B
8.
A
18.
C                                28.  A
9.
D
19.
B                                29.  C
10.
B
20.
A                               30.   C


      II.            ISIAN
36.
Wirama, lagu(intonasi), Praupan (ekspresi)
37.
Sabar, wicaksana,adil,kebak welas, lan kebak panglimbang.
38.
Yudhistira/ Puntadhewa
39.
Dewi Madrim
40.
Yudhistira
  41.      Mudhun
                42.      Siti
                43.      7 dina
                44.      5
                45.      Aku tuku roti pitu


    III.            URAIAN
46.
Nyritakake ibu guru sing sabar lan kebak katresnan nalika ngajar, ora tau nglokro lan nesunan, saengga para murid kudu nggatekake nalika ibu guru mucal. (Kabijaksanaan guru)


47.
Kabijaksanaan Guru


48.
Kabijaksanaan guru


49.
Kabijaksanaan Guru


50.
a. rintuku[l[l
b. [bnisene=mc
c. pdsinaubre=


Romawi
Skor
Jumlah Soal
Skor x Jumlah Soal
I
II
III
1
2
3
35
10
5
35
20
15
Jumlah Skor Maksimal
70


Nilai =       Jumlah skor yang diperoleh
                        Jumlah skor maksimal


Berlangganan update artikel terbaru via email:

edited-image_1

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel